Gioăng nồi áp suất đa năng 24 cm - roăng nồi áp suất điện

Gioăng nồi áp suất đa năng 24 cm - roăng nồi áp suất điện

Gioăng nồi áp suất đa năng 24 cm - roăng nồi áp suất điện

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666