Nồi cơm điện Cao tần - CRP-HVB0680SR

Nồi cơm điện Cao tần - CRP-HVB0680SR

Nồi cơm điện Cao tần - CRP-HVB0680SR

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666