Noi_inox_fivestar_vung_kinh_duong_kinh_24cm_ Nồi fivestar Inox 3 đáy đường kính 24cm

Noi_inox_fivestar_vung_kinh_duong_kinh_24cm_ Nồi fivestar Inox 3 đáy đường kính 24cm

Noi_inox_fivestar_vung_kinh_duong_kinh_24cm_ Nồi fivestar Inox 3 đáy đường kính 24cm

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666