bo_noi_3 day_1 vi hap_livingcook_3 chiec_vung kinh_ lc-i369 Bộ nồi Inox Livingcook LC-I369 3 chiếc 3 đáy vung kính + vỉ hấp

bo_noi_3 day_1 vi hap_livingcook_3 chiec_vung kinh_ lc-i369 Bộ nồi Inox Livingcook LC-I369 3 chiếc 3 đáy vung kính + vỉ hấp

bo_noi_3 day_1 vi hap_livingcook_3 chiec_vung kinh_ lc-i369 Bộ nồi Inox Livingcook LC-I369 3 chiếc 3 đáy vung kính + vỉ hấp

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666