Chảo bếp từ chống dính SH phi 30 28 26

Chảo bếp từ chống dính SH phi 30 28 26

Chảo bếp từ chống dính SH phi 30 28 26

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666