Chảo sâu xào đáy từ Living cook LC-wh28 chống dính vung kính 28cm

Chảo sâu xào đáy từ Living cook LC-wh28 chống dính vung kính 28cm

Chảo sâu xào đáy từ Living cook LC-wh28 chống dính vung kính 28cm

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666