Chảo từ Elmich SI-40128

Chảo từ Elmich SI-40128

Chảo từ Elmich SI-40128

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666