Dụng cụ lột, bóc, tách vỏ tôm Inox, kìm bóc vỏ tôm dung cu lot vo tom

Dụng cụ lột, bóc, tách vỏ tôm Inox, kìm bóc vỏ tôm dung cu lot vo tom

Dụng cụ lột, bóc, tách vỏ tôm Inox, kìm bóc vỏ tôm dung cu lot vo tom

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666