Gioăng nồi áp suất Supor 23.5cm, Núm chụp vung, gioăng phụ

Gioăng nồi áp suất Supor 23.5cm, Núm chụp vung, gioăng phụ

Gioăng nồi áp suất Supor 23.5cm, Núm chụp vung, gioăng phụ

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666