Gioăng nồi áp suất điện Sharp 24cm - Gioăng cao su nồi áp suất Sharp

Gioăng nồi áp suất điện Sharp 24cm - Gioăng cao su nồi áp suất Sharp

Gioăng nồi áp suất điện Sharp 24cm - Gioăng cao su nồi áp suất Sharp

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666