Made in Korea - Gioăng nồi áp suất Hàn Quốc 6 lít 24cm - 4 lít 22cm

Made in Korea - Gioăng nồi áp suất Hàn Quốc 6 lít 24cm - 4 lít 22cm

Made in Korea - Gioăng nồi áp suất Hàn Quốc 6 lít 24cm - 4 lít 22cm

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666