Lõi lọc số 5 Than hoạt tính Lõi lọc số 6 Nano bạc diệt khuẩn

Lõi lọc số 5 Than hoạt tính Lõi lọc số 6 Nano bạc diệt khuẩn

Lõi lọc số 5 Than hoạt tính Lõi lọc số 6 Nano bạc diệt khuẩn

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666