Lõi lọc số 6 Kangaroo bóng gốm - Lõi lọc số 7 alkaline tạo nước điện giải

Lõi lọc số 6 Kangaroo bóng gốm - Lõi lọc số 7 alkaline tạo nước điện giải

Lõi lọc số 6 Kangaroo bóng gốm - Lõi lọc số 7 alkaline tạo nước điện giải

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666