Nồi áp suất 7 lít livingcook LC As24 dùng cho bếp gas Bếp từ

Nồi áp suất 7 lít livingcook LC As24 dùng cho bếp gas Bếp từ

Nồi áp suất 7 lít livingcook LC As24 dùng cho bếp gas Bếp từ

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666