Quạt lửng Hatari HT-S16R2 có điều khiển

Quạt lửng Hatari HT-S16R2 có điều khiển

Quạt lửng Hatari HT-S16R2 có điều khiển

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666