Ruột nồi cơm điện 1.2 lít chống dính 2 mặt

Ruột nồi cơm điện 1.2 lít chống dính 2 mặt

Ruột nồi cơm điện 1.2 lít chống dính 2 mặt

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666