Gioăng phụ nồi áp suất điện đa năng 12mm - Phụ kiện nồi áp suất

Gioăng phụ nồi áp suất điện đa năng 12mm - Phụ kiện nồi áp suất

Gioăng phụ nồi áp suất điện đa năng 12mm - Phụ kiện nồi áp suất

em Cúc nghe ạ 093 656 0666084 524 0666